Có bác nào **** được game Empires and Allies không? Xin thuốc với. Thanks