Em muốn cài lại hệ điều hành iOS 9 trên iPhone giống như mình cài OSX trên máy mac bình thường á thì làm sao vậy anh em.