Máy mình MB Pro chạy EI Capital gần đây không double click để mở tệp trên icloud drive hoặc mục tải về kể cả trong finder được. Xin diễn đàn giúp đở, cám ơn nhiều