Araxis Merge là chương trình so sánh sự khác biệt về nội dung giữa các file, thư mục, cho phép merge và đồng bộ thư mục. Araxis Merge có thể so sánh và merge source code, trang web, và các file text với hiệu năng cao. Chương trình còn có thể so sánh file ảnh, file binary, Microsoft Office, OpenDocument, PDF và RTF.

So sánh source code:


So sánh text:


So sánh thư mục:


So sánh file ảnh:


(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)