Cách nộp hồ sơ đăng ký thế chấp nhà đất
Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất quy định phương thức nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, luật hòa bình - HBLAW tư vẫn các bạn lam thủ tục hồ sơ đăng ký thế chấp nhà đất.

1. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp;

b) Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm;

c) Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

2. Việc nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất qua phương thức đăng ký trực tuyến được thực hiện đối với các địa phương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Dịch vụ tư vấn của Luật Hòa Bình

- Tư vấn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

- Dịch vụ đăng ký thế chấp tài sản;

- Dịch vụ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;